RuseHorseClub Web site home RuseHorseClub on Facebook RuseHorseClub RSS RuseHorseClub on fkickr RuseHorseClub on YouTube Image Map
Вие се намирате тук: Конна база RuseHorseClub » Проект за манеж

Проект за манеж

Стартира проект „Конят – наш общ приятел, предизвикателство и отворена врата” в Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе

През месец юли 2014 г. Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе подписа договор за финансиране на проект „Конят – наш общ приятел, предизвикателство и отворена врата” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество към фонд „Партньорство”. Проектът се реализира в партньорство с Швейцарската асоциация по терапевтична езда град Берн – член на Международната асоциация за терапия с коне.

Проектът е на стойност 177 130 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90%. Срокът за изпълнението му е 17 месеца. Целта на проекта е усвояване на иновативен за България швейцарски модел на асистирана с помощта на коне терапия за принос към решаването на специфичен проблем от социалната сфера – социализирането и интегрирането в обществото на лица с увреждания.

Целевите групи на проекта са деца и младежи с увреждания, техните родители и институции и организации, работещи със сходна проблематика. В момента в гр. Русе и региона не се предлага асистирана с помощта на коне терапия за деца и младежи с увреждания. Същевременно Швейцария е с дългогодишен опит и традиции в използването на коня като средство за терапия и рехабилитация.

Основното предизвикателство пред Клуба по конен спорт и коневъдство, в рамките на проекта е усвояването и прилагането на швейцарското ноу хау в терапията с коне. Затова основната дейност по проекта е обучение на инструкторите на българския партньор в продължение на 12 месеца от преподаватели на швейцарския партньор. По време на обучението ще бъдат привлечени деца с различни физически и ментални увреждания, нарушения на речта, сетивни дефицити и др.

Bulgarian-Swiss Cooperation Programme Partnership and Expert Fund Title of the Project: “The horse - our common friend, challenge and an open door“ The project is implemented with financial support of Bulgarian-Swiss Cooperation Programme, Partnership and Expert Fund По този начин ще се постигне синергичен ефект, като едновременно с обучението, пилотно от терапия с коне ще се възползват и деца с увреждания. За осигуряване на възможност за провеждане на обучението, в рамките на проекта се предвижда в Клуба по конен спорт и коневъдство да се изгради модерен закрит манеж за конна езда. Обучените инструктори от Клуба по конен спорт и коневъдство и изградения закрит манеж за конна езда ще гарантират устойчивост на резултатите от проекта.

След приключване на обучението е планирано да се организира форум за популяризиране на иновативния модел. По време на форума ще бъде представен вида и качеството на новата услуга и постигнатите резултати от нея от пилотното й прилагане спрямо преките потребители. Моделът ще бъде представен пред местни и държавни структури, ангажирани със социалните политики и програми, пред родителски и неправителствени организации, работещи с деца с увреждания, както и пред училищни настоятелства, за да се търси обратна връзка и координация при разработване на секторните политики. Приносът на проекта е в създаването на услуга за хора с увреждания от нов тип чрез прилагане на практика в България на утвърден швейцарски модел и в изпълнението на заложени цели в Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Русе (2010 – 2015 г.) и в Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Русе (2010 – 2015 г.).

Проектът отговаря на последните тенденции в социалната сфера, изразяващи се в деинституционализация и делегиране на предоставянето на социални услуги на неправителствени организации.

Това са само част от дейностите, които ще допринесат за постигане на основните проектни цели – създаване и укрепване на дългосрочно швейцарско-българско институционално партньорство за усвояване и прилагане на иновативни за България добри практики.

Снимки на проекта:

манеж манеж